Ripped freak hybrid fat burner efecte secundare


Míró, New York, Quadrangle Press, Hofmann, Paris, Georges Fall, Art and culture: critical essays, Boston, Beacon Press, Morgan ed.

Pierdere în greutate permanentă lloydminster Permanentă pierdere greutate

Avangardæ øi kitsch Clement Greenberg I Una øi aceeaøi civilizaflie dæ naøtere în acelaøi timp unor lucruri atît de diferite precum un poem de T. Toate patru se aflæ în ordinea culturii øi, în aparenflæ, toate patru fac parte din aceeaøi culturæ øi sînt produse ale aceleiaøi societæfli. În acest punct însæ legætura dintre ele pare sæ înceteze.

Un poem de Eliot øi altul de Eddie Guest — ce perspectivæ asupra culturii ar fi îndeajuns de încæpætoare pentru a ne permite sæ le cuprindem într-un raport pentru ambele læmuritor? Faptul unei asemenea disparitæfli în cadrul aceleiaøi tradiflii culturale, un fapt care a trecut øi trece drept ceva împæmîntenit — sæ indice oare acest fapt cæ disparitatea în cauzæ ar fline de ordinea naturalæ a lucrurilor?

Sau sæ fie vorba de ceva în întregime nou øi specific epocii noastre? Ræspunsul la aceste întrebæri presupune mai mult decît o investigaflie în cîmpul esteticii.

Mi se pare necesar sæ examinæm mai îndeaproape, øi într-un fel mai originar decît pînæ acuma, raportul dintre experienfla esteticæ pe care o are individul concret — nu cel generalizat — øi contextele sociale øi istorice în care aceastæ experienflæ are loc.

Ceea ce va fi adus la luminæ astfel va da un ræspuns nu numai întrebærii de mai sus, ci øi altora, poate mai importante. O societate, pe mæsuræ ce merge-nainte øi devine tot mai puflin în stare sæ justifice inevitabilitatea formelor ei particulare, înlæturæ [breaks up] ideile acceptate pe care artiøtii plastici øi scriitorii trebuie sæ se bazeze mai totdeauna atunci cînd e sæ comunice cu ripped freak hybrid fat burner efecte secundare lor.

Începe sæ fie greu sæ te mai încrezi în ceva. Toate certitudinile religiei, autoritæflii, tradifliei, stilului cad pradæ îndoielii, iar scriitorul sau artistul plastic nu mai poate evalua reacflia publicului la simbolurile øi ansamblurile de trimiteri [references] cu care lucreazæ el.

În trecut, o asemenea stare de lucruri sfîrøea îndeobøte într-un alexandrinism înflepenit, un academism în care chestiunile cu adeværat importante ræmîneau neatinse fiindcæ altminteri ar fi iscat controverse, gestul creator særæcind la virtuozitatea în detalii mærunte ale formei, toate chestiunile majore fiind deja decise prin exemplul normativ furnizat de maeøtrii din vechime. Variafliuni pe aceleaøi teme sînt produse mecanic în sute de lucræri diferite, øi totuøi nimic nou nu se produce: Statius, versificaflia mandarinilor, sculptura romanæ, pictura Beaux-Arts, arhitectura neorepublicanæ.

 1. Только услыхав его голос, они начали вскрикивать и щебетать.
 2. Именно в этом месте я спасла запутавшуюся птицу, потом пригласившую меня в свое подземелье.
 3. Крикнул Франц.
 4. "Этот мир был моим домом, - сказала она .

În sînul declinului societæflii noastre actuale, e un semn îmbucurætor acela cæ nu am consimflit — unii dintre noi — sæ ne împæcæm ripped freak hybrid fat burner efecte secundare o asemenea ultimæ fazæ pentru cultura noastræ. În încercarea de a surmonta alexandrinismul, o parte a societæflii burgheze occidentale a dat naøtere unui lucru nemaiauzit pînæ la noi: cultura de avangardæ.

Acest lucru a devenit posibil datoritæ unei conøtiinfle istorice superioare — mai precis, datoritæ ivirii unui nou tip de criticæ a societæflii, o criticæ istoricæ.

Pierdere în greutate permanentă lloydminster |

Aceastæ criticæ nu a pus societatea noastræ actualæ în fafla unor utopii atemporale, ci a analizat cu luciditate în termenii istoriei øi în cei de cauzæ øi de efect antecedentele, justificærile øi funcfliile formelor aflate în miezul oricærei societæfli.

Asemenea perspective noi, începînd sæ caracterizeze conøtiinfla intelectualæ înaintatæ din deceniile cinci øi øase ale secolului al XIX-lea, furæ curînd însuøite de artiøtii plastici øi de poefli, chiar dacæ asta s-a întîmplat cel mai adesea inconøtient.

Prin urmare, nu e deloc întîmplætor cæ naøterea avangardei a coincis cronologic — øi, de asemenea, geografic — cu primele dezvoltæri temerare ripped freak hybrid fat burner efecte secundare gîndirii revoluflionare øtiinflifice în Europa.

E drept cæ primii dintre cei ce-au inventat boema — care pe-atunci era acelaøi lucru cu avangarda — s-au arætat curînd, în cele din urmæ, dezinteresafli la modul ostentativ de politicæ. La fel, ei n-ar fi avut curajul de a se pune cu aceeaøi agresivitate de-a curmeziøul normelor dominante ale societæflii, dacæ n-ar fi existat sprijinul moral al atitudinilor politice revoluflionare. Øi færæ îndoialæ cæ a trebuit ceva curaj pentru asta, cæci exodul avangardei din societatea burghezæ în boemæ însemnase øi replierea de pe pieflele capitalismului, în care artiøtii plastici øi scriitorii au fost aruncafli o datæ cu încetarea patronajului aristocratic.

La prima vedere cel puflin, asta — gestul lor — a însemnat: a muri de foame într-o mansardæ, deøi, sims 4 cum să ardă grăsime vom vedea mai încolo, avangarda a ræmas atelatæ la societatea burghezæ tocmai fiindcæ avea nevoie de banii ei. Revoluflia e læsatæ înæuntrul societæflii, ea ræmînînd sæ facæ parte din harababura luptei ideologice pe care arta plasticæ øi poezia au gæsit-o prea puflin prielnicæ pentru ele, de arhiva: Clement Greenberg Partisan Review,nr.

Renunflînd cu desævîrøire la judecata pierdere în greutate cu kollu, poetul sau artistul plastic de avangardæ cæuta sæ menflinæ nivelul înalt al artei sale îngustînd-o øi, totodatæ, ridicînd-o la expresia unui absolut în care toate relativismele øi contradicfliile s-ar gæsi fie rezolvate, fie scoase din discuflie.

Poetul sau artistul plastic avangardist încearcæ de fapt sæ-l imite pe Dumnezeu prin crearea a ceva valid exclusiv în termenii sæi proprii, aøa cum e validæ natura, aøa cum un peisaj — nu imaginea sa zugrævitæ — e valid din punct de vedere estetic; ceva increat, dat, independent de semnificaflii, cópii sau originale. Conflinutul trebuie cum să ardeți grăsime și burtă dizolvat în formæ încît opera de artæ, plasticæ sau literaræ, sæ nu poatæ fi redusæ, în întregime sau în parte, la nimic din ceea ce nu e ea însæøi.

Absolutul însæ e absolut, iar poetul sau artistul plastic, fiind ceea ce este, pune prefl pe anumite valori relative mai mult decît pe altele.

Chiar valorile în numele cærora el invocæ absolutul sînt valori relative — valorile esteticii. Aceastæ constrîngere, de vreme ce s-a renunflat la lumea comunæ, extravertitæ a experienflei, poate fi gæsitæ numai øi numai în rigorile sau disciplina [the very processes or disciplines] prin care arta plasticæ øi literatura au imitat deja o asemenea constrîngere. Aceste procese øi aceastæ disciplinæ devin ele însele tema artei plastice øi a literaturii.

Dacæ, pentru a continua cu Aristotel, orice artæ plasticæ øi literaturæ sînt imitaflie, atunci avem de-a face ripped freak hybrid fat burner efecte secundare cu o imitaflie a imitærii.

Pentru a-l cita pe Yeats: Nici øcoli de canto, ci numai scrutarea Monumentelor mærefliei proprii. Desigur, asta nu exclude sæ existe øi alte ripped freak hybrid fat burner efecte secundare în munca lor, cæci poezia are de-a face cu cuvinte, iar ele trebuie sæ comunice.

Anumifli poefli, ca Mallarmé sau Valéry 4sînt mai radicali în aceastæ privinflæ decît alflii — færæ a mai vorbi de poeflii care au încercat sæ compunæ poezie numai cu sunet pur. Cît priveøte celelalte domenii ale literaturii: definiflia esteticii avangardei propuse aici nu e un pat al lui Procust.

Dar, pe lîngæ cæ mulfli dintre cei mai buni romancieri ai noøtri de azi au umblat la øcoala avangardei, nu e lipsit de însemnætate cæ, dintre cærflile lui Gide, cea mai ambiflioasæ e un roman despre scrierea unui roman, iar Ulise øi Priveghiul lui Finnegan ale lui Joyce par a fi, înainte de toate, aøa cum o spune un critic francez, reducerea experienflei la expresie de dragul expresiei, expresia fiind mai importantæ decît ceea ce se exprimæ.

Cæ avangarda, în genere, e imitaflia imitærii — în sine, acest fapt — nu cheamæ nici la acord, nici la dezaprobare. E drept ripped freak hybrid fat burner efecte secundare aceastæ culturæ a avangardei confline ceva din alexadrinismul pe care cautæ sæ-l depæøeascæ.

Rîndurile citate din Yeats se referæ la Bizanfl, care e foarte aproape de Alexandria; øi, într-un anume sens, aceastæ imitaflie a imitærii e o formæ superioaræ de alexandrinism. Existæ însæ o diferenflæ se vor amesteca marcaje cu pierderea în greutate importantæ între cele douæ: avangarda se miøcæ, pe cînd alexandrinismul stæ ripped freak hybrid fat burner efecte secundare loc.

Tocmai asta justificæ metodele avangardei — øi le face necesare. Necesitatea rezidæ în faptul cæ, astæzi, nu se mai poate crea artæ plasticæ øi literaturæ de înalt nivel prin nici un alt mijloc. Øi asta nu pentru a spune cæ avangarda ar fi ceea ce este datoritæ avansului ei social. Specializarea ripped freak hybrid fat burner efecte secundare pe ea însæøi, faptul cæ artiøtii ei plastici cei mai buni sînt artiøti ai artistului, cæ poeflii ei cei mai buni sînt poefli ai poetului, i-a îndepærtat pe mulfli dintre cei care, deøi fuseseræ cîndva capabili sæ guste øi sæ aprecieze arta [plasticæ] øi literatura ambiflioasæ, astæzi nu mai vor sau nu mai pot dobîndi o inifliere în secretele meøteøugului acestora.

Masele au ræmas întotdeauna mai mult sau mai puflin indiferente la mersul înainte al culturii. Astæzi însæ aceastæ culturæ în miøcare e abandonatæ chiar de cei cærora ea le aparfline de fapt — clasa noastræ conducætoare. Cæci acesteia din urmæ îi aparfline avangarda. Nici o culturæ nu se poate dezvolta færæ o bazæ socialæ, færæ o sursæ stabilæ de venituri.

pieptul pierde grăsime

Iar în cazul avangardei aceasta a fost asiguratæ de o elitæ în cadrul clasei conducætoare a societæflii faflæ de care avangarda s-a considerat în divorfl, dar ripped freak hybrid fat burner efecte secundare care spălatul de corp al corpului de alunecare a ræmas întotdeauna legatæ prin coordonul ombilical al galbenilor. Paradoxul e cît se poate de real.

Iar astæzi aceastæ elitæ se împuflineazæ cu iuflealæ. De vreme ce avangarda înseamnæ singura ripped freak hybrid fat burner efecte secundare vie pe care-o avem, supraviefluirea în genere a culturii în viitorul apropiat e deci ameninflatæ.

Nu trebuie sæ ne amægim cu fenomene superficiale sau cu succese de moment. Expozifliile lui Picasso atrag încæ mulflimi interminabile, T. Dar avangarda însæøi, simflind deja pericolul, devine tot mai timidæ pe zi ce trece. Academismul øi comercialul apar în cele mai neaøteptate locuri.

Asta poate însemna numai un singur lucru: cæ avangarda devine nesiguræ pe publicul de care ea depinde — cei bogafli øi cultivafli. Oare natura culturii de avangardæ sæ fie ræspunzætoare, numai ea, de pericolul în care cultura aceasta se regæseøte azi?

Sau va fi fiind vorba numai de-o eventualitate primejdioasæ? Sæ fie implicafli øi alfli factori, poate mai importanfli? II Unde existæ avangardæ, vom gæsi de obicei øi-o ariergardæ.

E cît se poate de adeværat. Dintr-un motiv sau altul, acest potop a fost luat întotdeauna ca atare. E timpul poate sæ aruncæm o privire asupra motivelor øi pricinilor pentru care asta se întîmplæ. Kitschul e un produs al revolufliei industriale care a urbanizat masele Europei Occidentale øi ale Americii, instaurînd ceea ce se cheamæ slimming zwijndrecht generalæ. Înainte de asta, pentru cultura legitim at æ [formal culture], ca deosebitæ de cea popularæ [folk culture], exista o piaflæ numai printre cei care, pe lîngæ cæ øtiau sæ scrie øi sæ citeascæ, mai dispuneau øi de timpul liber øi confortul ce-au mers întotdeauna mînæ-n mînæ cu o oarecare cultivare.

Aceasta din urmæ fusese inextricabil asociatæ pînæ atunci cu alfabetizarea. O datæ însæ cu introducerea alfabetizærii generale, capacitatea de a scrie øi de a citi a devenit o îndemînare la fel de minoræ ca øofatul; øi, de cînd nu mai însofleøte exclusiv gusturile rafinate, ea a încetat sæ mai fie marca înclinafliilor spre culturæ ale cuiva. Pierzîndu-øi totuøi gustul pentru cultura popularæ, al cærei fundal fusese satul, øi descoperindu-øi, totodatæ, o nouæ aptitudine pentru plictisealæ, noile mase urbane au exercitat o presiune asupra societæflii pentru a li se asigura un tip de culturæ care sæ corespundæ consumului lor.

Pentru a satisface cererea noii piefle, s-a næscocit o ripped freak hybrid fat burner efecte secundare marfæ: cultura ersatz, kitsch, destinatæ acelora care, insensibili la valorile veritabilei culturi, sînt înfometafli totuøi de dis-tracflia [diversion] pe care numai cultura o poate asigura, de orice fel ar fi ea.

Kitschul, folosind ca materie primæ simulacrele degradate øi academizate ale culturii propriu-zise, binecuvînteazæ øi cultivæ aceastæ lipsæ de sensibilitate.

Tot ea este sursa profiturilor obflinute din vînzarea de kitschuri. Kitschul e mecanic øi opereazæ pe bazæ de reflete. Kitschul e un surogat de experienflæ øi senzaflii falsificate. Kitschul se schimbæ o datæ cu stilurile, dar ræmîne mereu acelaøi. Kitschul e chintesenfla a tot ce e calp [spurious] în viafla timpurilor noastre.

Kitschul pretinde cæ nu cere nimic, nici mæcar timp, din partea clienflilor ripped freak hybrid fat burner efecte secundare — mai puflin banii lor. Precondiflia kitschului, o condiflie færæ de care kitschul n-ar putea exista, e sæ se afle la îndemînæ o tradiflie culturalæ pe deplin maturizatæ, ale cærei descoperiri, achiziflii øi conøtiinflæ de sine completæ kitschul sæ le poatæ folosi pentru el însuøi.

Kitschul împrumutæ de la aceastæ tradiflie procedee, trucuri, stratageme, reguli practice, teme, pe care le converteøte apoi într-un sistem øi aruncæ restul.

adios slăbește spania

El suge sîngele care îi curge prin vine, ca sæ zicem aøa, din acest rezervor de experienflæ acumulatæ. Asta e ceea ce se înflelege de fapt atunci cînd se spune cæ arta [plasticæ] øi literatura popularæ de azi au fost cîndva arta [plasticæ] øi literatura temeraræ, ezotericæ a zilei de ieri.

Mr, New York, Quadrangle Press, Hofmann, Paris, Georges Fall, Art and culture: critical essays, Boston, Beacon Press, Morgan ed.

Dar nici vorbæ de aøa ceva. Bineînfleles, orice kitsch e academic; øi, reciproc, tot ce e academic e kitsch. Metodele industrializærii înlocuiesc meøteøugurile. Fiindcæ poate fi fabricat pe bandæ rulantæ, kitschul a devenit o parte constitutivæ a sistemului nostru de producflie într-un fel în care n-a putut-o niciodatæ face cultura adeværatæ, decît accidental poate.

El a fost capitalizat la un nivel nemaipomenit de investiflie, care trebuia sæ întoarcæ beneficii pe mæsuræ; el e silit sæ-øi extindæ øi, totodatæ, sæ-øi pæstreze pieflele. Cu toate cæ, în mod esenflial, el se vinde singur, a fost ripped freak hybrid fat burner efecte secundare pentru el un imens aparat de vînzæri, care exercitæ o presiune asupra fiecærui membru al societæflii.

Capcane pîndesc pînæ øi în acele zone care, pentru a spune aøa, sînt rezervaflii ale culturii veritabile.

Recenzii ale clienților

Într-o flaræ ca a noastræ, nu e de-ajuns astæzi sæ ai doar o înclinaflie pentru cultura autenticæ; trebuie sæ nutreøti o adeværatæ pasiune pentru ea ca sæ pofli rezista contrafacerilor ce ne înconjoaræ øi ne sufocæ încæ de la vîrsta la care putem înflelege caricaturile din ziare. Kitschul e amægitor. El joacæ pe diverse niveluri, iar unele dintre acestea sînt îndeajuns de înalte ca sæ fie periculoase pentru cæutætorul naiv al luminii adeværate.

O revistæ ca New Yorker, care e kitsch de clasæ [high-class kitsch] pentru comerflul de lux, converteøte øi dilueazæ o græmadæ de material avangardist pentru scopurile sale. Nu tot ce e kitsch este lipsit de valoare.

Bine ați venit la Scribd!

Din cînd în cînd el produce øi lucruri valoroase, lucruri care au un autentic buchet popular [folk flavor]; aceste cazuri accidentale øi izolate au prostit destui dintre cei care te aøteptai sæ fie mai avizafli. Profiturile enorme aduse de kitsch reprezintæ o sursæ de ispitæ pentru avangarda însæøi, iar membrii ei n-au rezistat de fiecare datæ acestei tentaflii. La presiunea kitschului, scriitori øi artiøti plastici ambiflioøi îøi vor modifica opera, de nu-i cad pradæ cu totul.

Aøa apar acele cazuri-limitæ deconcertante, cum ar fi romancierul cu succes de masæ [popular] Simenon, în Franfla, sau Steinbeck, la noi.

Rezultatul de pe urmæ e întotdeauna în detrimentul culturii adeværate, asta-i cert.

super burner burner cen

Kitschul nu s-a mærginit numai la oraøe, care i-au fost leagænul iniflial, ci s-a reværsat øi asupra satelor, spulberînd cultura popularæ [folk]. El nu s-a împiedicat nici de graniflele culturale geografice sau naflionale. Fiind un alt produs de masæ al industrializærii occidentale, kitschul a fæcut triumfætor turul lumii, dînd la o parte øi desfigurînd culturile indigene în toate flærile colonizate, aøa încît azi e pe cale sæ devinæ culturæ universalæ, prima care s-a væzut vreodatæ.

Astæzi, chinezii, la fel ca indienii din America de Sud, hinduøii, la fel ca polinezienii, au ajuns sæ prefere produselor artei lor indigene coperte de revistæ, rotogravuri din ziare øi calendare cu fete.

Cum poate fi explicatæ aceastæ virulenflæ a kitschului, atracflia irezistibilæ pe care o provoacæ? În mod firesc, kitschul fæcut la maøinæ se vinde mai bine decît obiectele indigene fæcute de mînæ, iar prestigiul Occidentului contribuie øi el; dar de ce e kitschul un articol de export cu mult mai profitabil decît Rembrandt? La urma urmei, ambele pot fi reproduse la fel de ieftin. În ultimul sæu articol din Partisan Review, despre filmul sovietic, Dwight Macdonald aratæ cæ, în ripped freak hybrid fat burner efecte secundare ani, kitschul a devenit cultura dominantæ în Rusia sovieticæ.

Întîi øi-ntîi, nu e vorba de a alege între ce e pur øi simplu nou øi ce e pur øi simplu vechi, cum pare sæ gîndeascæ London — e vorba de a alege între ceea ce e prost, ceea ce e astæzi învechit øi ceea ce e cu adeværat nou. Lui Picasso i se opune ca posibilitate nu Michelangelo, ci kitschul.

Apoi, nici în înapoiata Rusie, nici în dezvoltatul Occident masele nu preferæ kitschul numai fiindcæ guvernele lor le-ar condifliona în acest sens.

Cînd sistemele educaflionale ale statelor îøi dau osteneala de a menfliona arta, sîntem îndrumafli sæ-i respectæm pe vechii maeøtri, øi nu kitschul; øi totuøi ne apucæm sæ ni-l agaflæm pe perete pe Maxfield Parrish, sau echivalenflii sæi, în loc de Rembrandt sau Michelangelo.

 • Afacere grozavă!
 • Recenzii ale clienților Ripped Freak Hybrid Supplement Fat Burner - Mighty Ape NZ
 • Skipping bine pentru pierderea de grăsimi
 • PharmaFreak Test Freak - Stimulator hibrid de testosteron Cea mai puternică formulă clinic dovedită pentru stimularea testosteronului și a hormonului de creștere!
 • Синий Доктор опустила устройство на стол.
 • Fat burn pocket app
 • Макс начал расспрашивать об октопауках.
 • Dictionar Complet Stuff - ID:5c14d65f93b59

Mai mult, aøa cum aratæ Macdonald însuøi, cînd regimul sovietic încuraja, prinfilmul de avangardæ, masele ruseøti continuaseræ sæ prefere filmele hollywoodiene. Toate valorile sînt valori umane, relative, în artæ øi peste tot.

Cu toate astea, de-a lungul timpului, pare sæ existe printre oamenii cultivafli un oarecare acord de principiu asupra a ce e bun sau prost în artæ. Gustul oscileazæ, dar numai între anumite limite; cunoscætorii de azi sînt de acord cu japonezul din secolul al XVIII-lea cæ Hokusai a fost unul dintre cei mai mari artiøti ai vremii sale; sîntem de acord chiar øi cu vechii egipteni cæ arta celei de-a treia øi a patra dinastii meritæ mai mult decît altele sæ fie luatæ drept model de cei de dupæ ea.

Putem ajunge sæ-l preferæm pe Giotto lui Rafael, dar traduceți pierderea în greutate nu negæm cæ Rafael a fost unul dintre cei mai mari pictori ai timpului sæu.

Existase deci un acord, iar acesta se baza, cred, pe discriminarea justæ øi constantæ între valorile din cîmpul artei øi cele din altæ parte.

Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print

Kitschul, graflie tehnicii raflionalizate recurgînd la øtiinflæ øi industrie, a øters aceastæ diferenflæ în practicæ. Sæ examinæm, de pildæ, ce s-ar întîmpla atunci cînd flæranul rus ignorant avut în vedere de Macdonald s-ar afla în fafla a douæ tablouri, unul de Picasso, celælalt de Repin, avînd, sæ zicem, o ipoteticæ libertate de a prefera. În primul el vede, sæ presupunem, un joc de linii, culori øi spaflii ce reprezintæ o femeie.

Tehnica abstractæ — pentru a accepta presupunerea lui Macdonald, de care tind sæ mæ îndoiesc totuøi — îi aminteøte cumva de icoanele pe care le-a læsat în lumea satului øi simte atracflia familiarului.

cele mai bune inspirație de pierdere în greutate inspirație conturi

Sæ presupunem chiar cæ, în mod confuz, va ghici pînæ øi cîteva dintre valorile pe care le gæseøte omul cultivat la Picasso. Apoi se întoarce cætre pictura lui Repin øi vede o scenæ de luptæ. Tehnica nu mai este la fel de familiaræ — ca tehnicæ.

Dar asta îl deranjeazæ prea puflin pe flæranul nostru, cæci, deodatæ, el descoperæ în pictura lui Repin valori ce par a fi de departe superioare acelora pe care obiønuise sæ le gæseascæ în arta icoanei; nefamiliarul ca atare e una dintre sursele valorilor pe care le gæseøte în Repin: valorile a ceea ce e cu tærie recognoscibil, miraculosul øi sugestivul.

În tabloul lui Repin flæranul recunoaøte øi vede lucruri în felul în care recunoaøte øi vede lucrurile din afara imaginii — nu existæ discontinuitate între artæ øi viaflæ, nu e nevoie sæ accepte o convenflie øi sæ-øi spunæ cæ icoana îl reprezintæ pe Isus fiindcæ vrea sæ-l reprezinte pe Isus, chiar dacæ imaginea nu seamænæ foarte tare cu aceea a unui om. Cæ Repin øtie sæ picteze atît de realist încît identificærile sînt de la sine limpezi, numaidecît øi færæ nici un efort din partea privitorului — asta e miraculos.